HRchannels Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Chứng khoán ,

Company Description

TalentBold là nền tảng hợp nhất trong Quảng bá, Thu hút và Quản lý Tuyển dụng nhân tài giúp Doanh nghiệp đảm bảo nguồn lực dựa trên nền tảng công nghệ phần mềm Quản lý tuyển dụng

Office Photos

Active Jobs From HRchannels